ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍ ജൂവലേഴ്സിന്റെ പേരില്‍ വേറെ ജൂവലറി; മുന്നറിയിപ്പുമായി ബോബി

ഡോ. ബോബി ചെമ്മണൂരിന്റെ ചെമ്മണൂര് ഇന്റര്നാഷണല് ജ്വല്ലേഴ്സ് എന്ന ഒറിജിനല് ബ്രാന്റിനോട് സാദൃശ്യമുള്ള പേര് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ ജ്വല്ലറ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുവെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്. കര്ണാടകയില് ചില വ്യക്തികള് ജ്വല്ലറി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായും ഈ സ്ഥാപനവുമായി ബോബി ചെമ്മണൂര് ഇന്റര്നാഷണല് ജ്വല്ലേഴ്സിന് യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ലെന്നും ചെമ്മണ്ണൂര് അറിയിച്ചു. ഇവര് നടത്തുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള്ക്കോ, വില്ക്കുന്ന സ്വര്ണ്ണാഭരണങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മയ്ക്കോ, അതുമൂലം ജനങ്ങള്ക്ക് വരുന്ന കഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്ക്കോ 'ബോബി ചെമ്മണൂര് ഇന്റര്നാഷണല് ജ്വല്ലേഴ്സ്' ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല എന്നും ചെയര്മാനും മാനേജിംഗ് ഡയരക്ടറുമായ ഡോ. ബോബി ചെമ്മണൂര് വ്യക്തമാക്കി.
 | 

ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍ ജൂവലേഴ്സിന്റെ പേരില്‍ വേറെ ജൂവലറി; മുന്നറിയിപ്പുമായി ബോബി

ഡോ. ബോബി ചെമ്മണൂരിന്റെ ചെമ്മണൂര്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ജ്വല്ലേഴ്‌സ് എന്ന ഒറിജിനല്‍ ബ്രാന്റിനോട് സാദൃശ്യമുള്ള പേര് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ ജ്വല്ലറ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുവെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍. കര്‍ണാടകയില്‍ ചില വ്യക്തികള്‍ ജ്വല്ലറി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായും ഈ സ്ഥാപനവുമായി ബോബി ചെമ്മണൂര്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ജ്വല്ലേഴ്‌സിന് യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ലെന്നും ചെമ്മണ്ണൂര്‍ അറിയിച്ചു. ഇവര്‍ നടത്തുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള്‍ക്കോ, വില്‍ക്കുന്ന സ്വര്‍ണ്ണാഭരണങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മയ്‌ക്കോ, അതുമൂലം ജനങ്ങള്‍ക്ക് വരുന്ന കഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്‍ക്കോ ‘ബോബി ചെമ്മണൂര്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ജ്വല്ലേഴ്‌സ്’ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല എന്നും ചെയര്‍മാനും മാനേജിംഗ് ഡയരക്ടറുമായ ഡോ. ബോബി ചെമ്മണൂര്‍ വ്യക്തമാക്കി.