ഡോ.ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍ അവതരിപ്പിച്ച ഗോള്‍ഡ് ഫ്രോക്കിന്റെ പ്രദര്‍ശനം ആരംഭിച്ചു

ഡോ.ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര് ഇന്ത്യയില് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച 10 കിലോയിലധികം സ്വര്ണ്ണത്തില് പണി തീര്ത്ത 3.5 കോടി രൂപയോളം വിലവരുന്ന ഗോള്ഡ് ഫ്രോക്കിന്റെ പ്രദര്ശം ആരംഭിച്ചു. പെരുമ്പാവൂര് ഷോറൂമില് നടന്ന ചടങ്ങില് സിനിമാ താരം വി.കെ.ശ്രീരാമനും മുനിസിപ്പല് ചെയര്പേഴ്സണ് സതി ജയകൃഷ്ണനും ചേര്ന്ന് നിര്വഹിച്ചു. മാര്ക്കറ്റിംഗ് ജനറല് മാനേജര് അനില് സി.പി., വ്യാപാരി വ്യവസായി അസോസിയേഷന് പ്രസിഡന്റ് സി.കെ.അബ്ദുള്ള എന്നിവര് പങ്കെടുത്തു.
 | 
ഡോ.ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍ അവതരിപ്പിച്ച ഗോള്‍ഡ് ഫ്രോക്കിന്റെ പ്രദര്‍ശനം ആരംഭിച്ചു

ഡോ.ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച 10 കിലോയിലധികം സ്വര്‍ണ്ണത്തില്‍ പണി തീര്‍ത്ത 3.5 കോടി രൂപയോളം വിലവരുന്ന ഗോള്‍ഡ് ഫ്രോക്കിന്റെ പ്രദര്‍ശം ആരംഭിച്ചു. പെരുമ്പാവൂര്‍ ഷോറൂമില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ സിനിമാ താരം വി.കെ.ശ്രീരാമനും മുനിസിപ്പല്‍ ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍ സതി ജയകൃഷ്ണനും ചേര്‍ന്ന് നിര്‍വഹിച്ചു. മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് ജനറല്‍ മാനേജര്‍ അനില്‍ സി.പി., വ്യാപാരി വ്യവസായി അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് സി.കെ.അബ്ദുള്ള എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.