തൊഴില്‍ മേഖലയില്‍ പുലര്‍ത്തുന്ന മികവിന് തൊഴില്‍ വകുപ്പ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ എക്‌സലന്‍സ് അവാര്‍ഡ് ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ജ്വല്ലേഴ്‌സ് ഏറ്റുവാങ്ങി

തൊഴില് മേഖലയില് പുലര്ത്തുന്ന മികവിന് കേരള സര്ക്കാര് തൊഴല് വകുപ്പ് ഏര്പ്പെടുത്തിയ എക്സലന്സ് അവാര്ഡ് ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര് ഇന്റര്നാഷണല് ജ്വല്ലേഴ്സ് ഏറ്റുവാങ്ങി. കൊച്ചിയില് വെച്ചു നടന്ന ചടങ്ങില് ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര് ഇന്റര്നാഷണല് ജ്വല്ലേഴ്സിനു വേണ്ടി എല്ദോസ് അവറാച്ചന് (എജിഎം-എച്ച്ആര്) തൊഴില് വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി.പി.രാമകൃഷ്ണന്, ഹൈബി ഈഡന് എംഎല്എ എന്നിവരില് നിന്ന്ഏറ്റുവാങ്ങി. ഗ്രൂപ്പ് വിജിലന്സ് ഓഫീസര് സുരേഷ്, എച്ച്ആര് സീനിയര് എക്സിക്യൂട്ടീവ് നിതിന് എന്നിവര് പങ്കെടുത്തു. പതിനാല് അവാര്ഡുകളാണ് ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര് ഇന്റര്നാഷണല് ജ്വല്ലേഴ്സ് നേടിയത്.
 | 

തൊഴില്‍ മേഖലയില്‍ പുലര്‍ത്തുന്ന മികവിന് തൊഴില്‍ വകുപ്പ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ എക്‌സലന്‍സ് അവാര്‍ഡ് ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ജ്വല്ലേഴ്‌സ് ഏറ്റുവാങ്ങി

തൊഴില്‍ മേഖലയില്‍ പുലര്‍ത്തുന്ന മികവിന് കേരള സര്‍ക്കാര്‍ തൊഴല്‍ വകുപ്പ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ എക്‌സലന്‍സ് അവാര്‍ഡ് ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ജ്വല്ലേഴ്‌സ് ഏറ്റുവാങ്ങി. കൊച്ചിയില്‍ വെച്ചു നടന്ന ചടങ്ങില്‍ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ജ്വല്ലേഴ്‌സിനു വേണ്ടി എല്‍ദോസ് അവറാച്ചന്‍ (എജിഎം-എച്ച്ആര്‍) തൊഴില്‍ വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി.പി.രാമകൃഷ്ണന്‍, ഹൈബി ഈഡന്‍ എംഎല്‍എ എന്നിവരില്‍ നിന്ന്ഏറ്റുവാങ്ങി. ഗ്രൂപ്പ് വിജിലന്‍സ് ഓഫീസര്‍ സുരേഷ്, എച്ച്ആര്‍ സീനിയര്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് നിതിന്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു. പതിനാല് അവാര്‍ഡുകളാണ് ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ജ്വല്ലേഴ്‌സ് നേടിയത്.