ഡോ. ബോബി ചെമ്മണൂര്‍ ആംബുലന്‍സുകള്‍ കൈമാറാന്‍ തീരുമാനിച്ചു

കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഡോ. ബോബി ചെമ്മണൂരിന്റെ ലൈഫ് വിഷന് ചാരിറ്റബിള് ട്രസ്റ്റിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആംബുലന്സുകള് ജില്ലാ അധികാരികള്ക്ക് കൈമാറാന് തീരുമാനിച്ചു.
 | 
ഡോ. ബോബി ചെമ്മണൂര്‍ ആംബുലന്‍സുകള്‍ കൈമാറാന്‍ തീരുമാനിച്ചു

കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഡോ. ബോബി ചെമ്മണൂരിന്റെ ലൈഫ് വിഷന്‍ ചാരിറ്റബിള്‍ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആംബുലന്‍സുകള്‍ ജില്ലാ അധികാരികള്‍ക്ക് കൈമാറാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.