ചന്ദ്രയാൻ 3 ; അഞ്ചാം ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തൽ വിജയം

 | 
chandrayan 3

ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യമായ ചാന്ദ്രയാൻ 3 ചന്ദ്രനോട് കൂടുതൽ അടുത്തു. അഞ്ചാം ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തലും വിജയകരമായി നിർവഹിച്ചതായി ഐ എസ് ആർ ഒ അറിയിച്ചു. അടുത്ത മാസം ഒന്നിന് പേടകം ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥം കടക്കും.

ഇപ്പോൾ പേടകം 127609 കിലോമീറ്റർ x 236 കിലോമീറ്റർ ഭ്രമണപഥത്തിലാണ്. ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ചന്ദ്രയാന്റെ അവസാന ഭ്രമണപഥമാണ് ഇത്. ഇനി ഒരു തവണ കൂടി ഭൂമിയെ ചുറ്റിയ ശേഷം പേടകം ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് കുതിക്കും.

അടുത്ത മാസം ഒന്നിന് പേടകത്തെ ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഐ എസ് ആർ ഒ പൂർത്തിയാക്കും. രാത്രി പന്ത്രണ്ടിനും ഒരു മണിക്കും ഇടയിലായിരിക്കും ഇത്. അഞ്ചാം തീയതി ചന്ദ്രന്റെ ഗുരുത്വാകർഷണം പേടകത്തെ പിടിച്ചെടുക്കും.