മുൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ എസ് വെങ്കിട്ടരമണൻ അന്തരിച്ചു

 | 
uip

മുൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ എസ് വെങ്കിട്ടരമണൻ അന്തരിച്ചു.വാർധക്യസഹജമായ അസുഖത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം.
92 വയസായിരുന്നു.

8-ാമത്തെ ആർബിഐ ഗവർണറായിരുന്നു എസ് വെങ്കിട്ടരമണൻ. 1990 മുതൽ 1992 വരെ രണ്ട് വർഷക്കാലം അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. ആർബിഐ ഗവർണറായി നിയമിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് കർണാടക സർക്കാരിന്റെ ഉപദേശകനായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.