ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ സ്‌കൗട്ട് ആന്‍ഡ് ഗൈഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ചീഫ് കമ്മീഷണറായി അസീസ് അബ്ദുല്ലയെ നിയമിച്ചു.

കേന്ദ്ര യൂത്ത് അഫേഴ്സ് ആന്റ് സ്പോര്ട്സ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അംഗികാരത്തോടു കൂടി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാന് സ്കൗട്ട് ആന്ഡ് ഗൈഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ചീഫ് കമ്മീഷണറായി അസീസ് അബ്ദുല്ലയെ നിയമിച്ചു. നിലവില് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഫുട്ബോള് അസോസിയേഷന് പ്രസിഡന്റായും കേരള ഫുട്ബോള് അസോസിയേഷന് കോംപറ്റിഷന് കമ്മിറ്റി ചെയര്മാനായും സേവനം അനുഷ്ടിച്ച് വരുകയാണ് ഇദ്ദേഹം. ഡോ. എന്.എം അബ്ദുല്ലയുടെ മകനാണ് കാസറഗോഡ് സ്വദേശിയായ അസിസ് അബ്ദുള്ള.
 | 

ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ സ്‌കൗട്ട് ആന്‍ഡ് ഗൈഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ചീഫ് കമ്മീഷണറായി അസീസ് അബ്ദുല്ലയെ നിയമിച്ചു.

ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്ര യൂത്ത് അഫേഴ്‌സ് ആന്റ് സ്‌പോര്‍ട്‌സ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അംഗികാരത്തോടു കൂടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ സ്‌കൗട്ട് ആന്‍ഡ് ഗൈഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ചീഫ് കമ്മീഷണറായി അസീസ് അബ്ദുല്ലയെ നിയമിച്ചു. നിലവില്‍ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഫുട്‌ബോള്‍ അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റായും കേരള ഫുട്‌ബോള്‍ അസോസിയേഷന്‍ കോംപറ്റിഷന്‍ കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാനായും സേവനം അനുഷ്ടിച്ച് വരുകയാണ് ഇദ്ദേഹം. ഡോ. എന്‍.എം അബ്ദുല്ലയുടെ മകനാണ് കാസറഗോഡ് സ്വദേശിയായ അസിസ് അബ്ദുള്ള.