സരസ്വതി സമ്മാന്‍ പുരസ്‌കാരം കവി പ്രഭാ വര്‍മയ്ക്ക് ​​​​​​​

 | 
prabha varma

സാഹിത്യത്തിനുള്ള സരസ്വതി സമ്മാന്‍ പുരസ്‌കാരം മലയാളികളുടെ പ്രിയകവി കവി പ്രഭാ വര്‍മയ്ക്ക്. 'രൗദ്ര സാത്വികം' എന്ന കാവ്യാഖ്യായികയ്ക്കാണ് പുരസ്‌കാരം. 15 ലക്ഷം രൂപയും കീര്‍ത്തിപത്രവും ഫലകവും അടങ്ങുന്നതാണ്  ഈ പുരസ്‌കാരം.  നീണ്ട 12 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ് മലയാള സാഹിത്യരംഗത്തുള്ള ഒരു സാഹിത്യകാരന് ഈ പുരസ്‌കാരം ലഭിക്കുന്നത്.  സാഹിത്യത്തിനുള്ള രാജ്യത്തെ പ്രധാന പുരസ്‌കാരമായ സരസ്വതി സമ്മാൻ കെ.കെ. ബിര്‍ല ഫൗണ്ടേഷനാണ് നൽകുന്നത്.