കനയ്യ കുമാറിനെ സിപിഐ ദേശീയ കൗണ്‍സിലിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു

കൊല്ലം: സിപിഐ ദേശീയ കൗണ്സിലിലേക്ക് കനയ്യ കുമാറിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ജെഎന്യു വിദ്യാര്ത്ഥി യൂണിയന് മുന് പ്രസിഡന്റായ കനയ്യ നിലവില് എ ഐ എസ് എഫ് ദേശീയ കൗണ്സില് അംഗമാണ്. കൊല്ലത്ത് നടക്കുന്ന സിപിഐ പാര്ട്ടി കോണ്ഗ്രസില് വെച്ചാണ് കനയ്യയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ബിഹാര് സ്വദേശിയായ കനയ്യ കുമാര് സിപിഐ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവായാണ് പാര്ട്ടി കോണ്ഗ്രസില് പങ്കെടുത്തത്. ജെഎന്യു സമരങ്ങളുടെ പേരില് കനയ്യക്കെതിരെ ഡല്ഹി പോലീസ് രാജ്യദ്രോഹക്കേസ് ചുമത്തിയിരുന്നു. ആറ് പുതുമുഖങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ 15 അംഗങ്ങളാണ് കേരളത്തില്നിന്ന്
 | 

കനയ്യ കുമാറിനെ സിപിഐ ദേശീയ കൗണ്‍സിലിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു

കൊല്ലം: സിപിഐ ദേശീയ കൗണ്‍സിലിലേക്ക് കനയ്യ കുമാറിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ജെഎന്‍യു വിദ്യാര്‍ത്ഥി യൂണിയന്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റായ കനയ്യ നിലവില്‍ എ ഐ എസ് എഫ് ദേശീയ കൗണ്‍സില്‍ അംഗമാണ്. കൊല്ലത്ത് നടക്കുന്ന സിപിഐ പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസില്‍ വെച്ചാണ് കനയ്യയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.

ബിഹാര്‍ സ്വദേശിയായ കനയ്യ കുമാര്‍ സിപിഐ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവായാണ് പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസില്‍ പങ്കെടുത്തത്. ജെഎന്‍യു സമരങ്ങളുടെ പേരില്‍ കനയ്യക്കെതിരെ ഡല്‍ഹി പോലീസ് രാജ്യദ്രോഹക്കേസ് ചുമത്തിയിരുന്നു. ആറ് പുതുമുഖങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 15 അംഗങ്ങളാണ് കേരളത്തില്‍നിന്ന് ദേശീയ കൗണ്‍സിലില്‍ എത്തിയിട്ടുള്ളത്.