ബസ്സുകളിൽ ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സമയപരിധി ഒക്ടോബർ 31 വരെ; കാലാവധി നീട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു

 | 
antony raju

ബസ്സുകളിൽ ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സമയ പരിധി ഒക്ടോബർ 31 ന് കഴിയുമെന്നും കാലാവധി നീട്ടില്ലെന്നും ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു. ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ നിയമലംഘനങ്ങൾ കുറയും. ജിപിഎസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ക്യാമറകൾ തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ആലോചനയിലാണ്. കൊച്ചിയിൽ നടന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനമായത്. 

എല്ലാ ബസുകളിലും ക്യാമറകൾ മുമ്പിലും പുറകിലും അകത്തും സ്ഥാപിക്കനാണ് നിർദേശം നൽകിയത്. നവംബർ 1 ന് മുമ്പ് സീറ്റ് ബെൽറ്റുകൾ ഡ്രൈവർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.