ഇനി മരണക്കളി; ഇതാണ് പ്രീ-ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ലൈനപ്പ്

പ്രീ-ക്വാര്ട്ടര് ജൂണ് 30 ഫ്രാന്സ് x അര്ജന്റീന 07:30 pm ഉറുഗ്വായ് x പോര്ചുഗല് 11:30 pm ജൂലൈ 02 ബ്രസീല് x മെക്സികോ 07:30 pm ബെല്ജിയം x ജപ്പാന് 11:30 pm ജൂലൈ 01 സ്പെയിന് x റഷ്യ 07:30 pm ക്രൊയേഷ്യ x ഡെന്മാര്ക്ക് 11:30 pm ജൂലൈ 03 സ്വീഡന് x സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡ് 07:30 pm കൊളംബിയ x ഇംഗ്ലണ്ട് 11:30 pm ക്വാര്ട്ടര്ഫൈനല് ജൂലൈ 06: 07:30 pm ജൂലൈ
 | 

ഇനി മരണക്കളി; ഇതാണ് പ്രീ-ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ലൈനപ്പ്

പ്രീ-ക്വാര്‍ട്ടര്‍

ജൂണ്‍ 30
ഫ്രാന്‍സ് x അര്‍ജന്റീന 07:30 pm
ഉറുഗ്വായ് x പോര്‍ചുഗല്‍ 11:30 pm

ജൂലൈ 02
ബ്രസീല്‍ x മെക്‌സികോ 07:30 pm
ബെല്‍ജിയം x ജപ്പാന്‍ 11:30 pm

ജൂലൈ 01
സ്‌പെയിന്‍ x റഷ്യ 07:30 pm
ക്രൊയേഷ്യ x ഡെന്‍മാര്‍ക്ക് 11:30 pm

ജൂലൈ 03
സ്വീഡന്‍ x സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ് 07:30 pm
കൊളംബിയ x ഇംഗ്ലണ്ട് 11:30 pm

ക്വാര്‍ട്ടര്‍ഫൈനല്‍

ജൂലൈ 06: 07:30 pm
ജൂലൈ 06: 1:30 pm
ജൂലൈ 07: 11:30 pm
ജൂലൈ 07: 07:30 pm