ദേശീയ സ്‌കൂൾ മീറ്റ് ജനുവരിയിലേക്ക് മാറ്റി

റാഞ്ചിയിൽ ഡിസംബറിൽ നടത്താനിരുന്ന ദേശീയ സ്കൂൾ മീറ്റ് മാറ്റി. ജനുവരി 19 മുതൽ 23 വരെയാണ് സ്കൂൾ മീറ്റ് നടക്കുക. ഝാർഖണ്ഡിൽ നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ തുടർന്നാണ് തീയതി മാറ്റിയത്.
 | 

ദേശീയ സ്‌കൂൾ മീറ്റ് ജനുവരിയിലേക്ക് മാറ്റി
ന്യൂഡൽഹി:
റാഞ്ചിയിൽ ഡിസംബറിൽ നടത്താനിരുന്ന ദേശീയ സ്‌കൂൾ മീറ്റ് മാറ്റി. ജനുവരി 19 മുതൽ 23 വരെയാണ് സ്‌കൂൾ മീറ്റ് നടക്കുക. ഝാർഖണ്ഡിൽ നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ തുടർന്നാണ് തീയതി മാറ്റിയത്.